Program razvoja podeželja

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Jata Emona d.o.o. na podlagi prejema podpore iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. 1.
 
Podukrep 4.2: Podpore in naložbe v proizvodnjo
Odločba do pravice sredstev: 33141-2026/2016/12
 
Projekt: Obnova in posodobitev proizvodnje in skladiščne opreme v mešalnici krmil Ljubljana
 
  • Pakiranje izdelkov se vrši v papirnate in v Big Bag vreče. Za pakiranje v papirnate vreče od 10-35 kg smo postavili novo pakirno linijo, neposredno v skladišču končnih izdelkov. Linija je konceptualno sestavljena iz tehtanja in polnjenja vreč, etiketiranja in kontrole teže, zlaganja vreč na palete in na koncu še iz ovijanja palet in priprave za prenos v skladiščne regale. Nad tehtnico sta postavljeni dve celici s sitom za predhodno pripravo izdelkov, kar omogoča kontinuiran proces z minimalnimi prekinitvami. Polnjenje celic se vrši iz skladišča, ali pa direktno iz proizvodnih procesov s pomočjo dograjenega transportnega sistema.
  • Za pakiranje izdelkov v Big Bag vreče smo na mesto stare in dotrajane postavili novo tehtnico. Tehtnica s kapaciteto cca 20 BB vreč/h tehta v naprej določeno končno težo. Polne vreče se postavijo na palete, ki prihajajo iz dograjenega avtomatskega šaržerja praznih palet. Na koncu linije je postavljen avtomatski transport polnih BB vreč do viličarskega prevzemnega mesta. Za etiketiranje vreč je postavljen poseben tiskalnik.

Obe pakirni liniji in vsi transportni elementi so povezani z aspiracijskim sistemom in upravljani preko dograjenega centralnega računalniškega sistem.

  • Zaradi večanja proizvodnega programa in pomanjkanja skladiščnega prostora smo postavili skladiščni šotor velikosti 15 x 30 m. Šotor stoji na obstoječi asfaltni podlagi in je aluminijaste konstrukcije in pokrit z močnim platnom, odpornim na vse normalne vremenske pogoje. V njem se bodo skladiščili končni izdelki in pripravljeni komisioni za odpremo do kupcev.
  • Interni transport znotraj proizvodnje in skladišč se vrši z viličarji. Zaradi dotrajanosti in neizpravnosti smo zamenjali 4 viličarje z novimi. Vsi viličarji izpolnjujejo zahteve pri delu, so bolj učinkoviti, varčni in varni. Za manipulacijo razsutih surovin iz podnih prekatov v proizvodni proces se uporabljajo mini delovni stroji. Za ta namen sta se nabavila dva nova stroja. Delo je hitrejše in bolj varno.
  • Za hitro pohlajevanje žit sta se nabavila dva nova hladilna agregata (granifrigor).
  • Pri prevzemu razsutih surovin se vrši vzorčenje in kontrola pošiljk. Za to se je postavila posebna kontrolna sonda za vzorčenje in stoji tik ob razkladalni rampi. S tem se je ukinilo nevarno in zamudno ročno vzorčenje.
  • Na hladilnik peletov smo je dogradili merilnik vlage. Z njim kontroliramo izhodno vlago peletov, kar do sedaj ni bilo mogoče. Podatki meritev se razberejo na dodanem ekranu, namenjenem samo temu.

POVEZAVE:

 

2. Podukrep 4.1: Podpore in naložbe v proizvodnjo

Odločba do pravice sredstev: 33110-5001/2016/17

Projekt: Investicijsko vzdrževanje hlevov in zamenjava tehnološke opreme za rejo nesnic jedilnih jajc na farmah Ihan in Duplica.

Farma Duplica, hlev 6: Skladno z investicijskim načrtom smo izvedli investicijsko vzdrževalna (gradbena in elektroinstalacijska) dela, namestili avtomatska gnezda in lesene rešetke za talno rejo kokoši ter opremo za krmljenje kokoši.

Farma Ihan: Obnovili smo okna v krmilnicah in zamenjali kritino na enem od hlevov. Načrtovano zamenjavo kritine na preostalih dveh hlevih bomo predvidoma izvedli v naslednjem letu.

POVEZAVE:

 

3. Podukrep 4.2: Podpore in naložbe v proizvodnjo

Odločba do pravice sredstev: 33141-2026/2016/12

Projekt: Mikrodoziranje, melasiranje in tehnično-tehnološke izboljšave procesov v mešalnici Ljutomer.

V proizvodnji se bo dozirni proces dopolnil z mikro dozirnim sistemom za doziranje surovin v zelo majhnih deležih, kjer  je poleg hitrosti potrebna tudi izredna natančnost.

Od pritličja in skozi vsa nadstropja bomo postavili dvigalo iz, ki bo služilo za dvig in dostavo surovin, ki se polnijo v dozirne celice mikro dozirnega sistema.

Na dozirni tehtnici za makro surovine se bo dodalo več dozatorjev za doziranje grobih in še ne zmletih surovin, ki se trenutno dodajajo ročno. Preko tega sistema se bodo dozirale tudi Ekološke surovine.

Za podiranje sprijetih surovin na stenah celic bomo postavili zračni sistem na komprimiran zrak, S tem se bodo surovine sproti rušile s sten in tekoče porabljale.

Za doseganje boljše in bolj konstantne kakovosti krmil bomo v procesu mešanja dodali melasirko, ki natančno zameša dodane tekočine, predvsem melaso.

Druga pomembna posodobitev v proizvodnji krmil pa bo v procesu peletiranja, kjer se bo zamenjalo staro sito za sejanje peletov z novim.

Pri pakiranju surovin so nastale nove zahteve po sledljivosti in načinu označevanja izdelkov. V mešalnici Ljutomer imamo štiri pakirna mesta za različne  vrste izdelkov in oblike embalaže, na vsako pakirno mesto bomo postavilli tiskalnik za tisk deklaracij, ki bodo označevale pakirane izdelke. Tiskalniki bodo povezani v centralni nadzorni sistem, s tem se bo tudi pravilno izvajala vsa sledljivost pakiranih izdelkov.

Za delovanje strojev je potreben stabilen komprimiran zrak. Ker je ta v času sezonskega odkupa in v zimskem času zelo nestabilen bomo obnovili kompresorsko postajo in pnevmatske povezave.

Pri sprejemu surovin in odpremi izdelkov skozi skladišča potrebujemo viličarje. V okviru naložbe bomo kupili nov viličar in z njim zamenjali starega in strošenega.

POVEZAVE:

 

4. Podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Odločba do pravice sredstev: 33110-5007/2019

Projekt: Naložba v preureditev reje v hlevu D-Farma Duplica, nakup opreme za talno rejo-Farma Ihan, Nakup trafo postaje-Farma Duplica in nakup agregata-Farma Zalog.

V hlevu D farme Duplica nameravamo opremo za proizvodnjo jedilnih jajc v obogateni baterijski reji zamenjati za opremo za proizvodnjo jedilnih jajc hlevske reje (tip 2). Pri tem bo zaradi vzpostavitve brskališč potrebno prost volumen hleva pregraditi na dve nadstropji z namestitvijo novega stropa. Za dodatno dobrobit živali bo poskrbljeno z namestitvijo sodobne LED razsvetljave, učinkovite ventilacije in adiabatskega klimatskega sistema.

Na območju farme Ihan bomo v hlevih številka 1, 2 in 4 zamenjali opremo.  Zaradi menjave opreme so potrebna tudi določena investicijsko vzdrževalna dela. Po zaključeni naložbi bodo prenovljeni trije hlevi opremljeni za sodobno hlevsko rejo (tip reje 2) s tehnologijo klasične talne reje.

Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

POVEZAVE:

 

5. Podukrep 4.2: Podpore in naložbe v proizvodnjo

Odločba do pravice sredstev: 33141-1057/2019

Projekt: Posodobitev proizvodnje – mešalnica Ljubljana

Z naložbo se  modernizira proizvodnje procese v Mešalnici Krmil Ljubljana.

Naložba sestoji z: modernizacija opreme pri sprejemu, zamenjava paletirk in malesirk, posodobitev parne inštalacije, posodobitev labarotorija, menjava silosa z pripadajočo opremo.

Z posodobitvijo se bo zmanjšala količine odpadkov, boljši pogoji bodo za delo in samo varstvo pri delu. Z nameravano investicijo se bodo zmanjšali stroški (manj vzdrževanja, nemoteno delovanje, manj odpadkov,…), kar bo ugodno vplivalo na boljše ekonomsko stanje podjetja.

POVEZAVE:

 

6. Kmetijska-okoljska podnebna plačila (Ukrep 10)

Odločba do pravice sredstev: 33141-1057/2019

Cilj: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Povzetek: Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta “nagradi” kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje okolje in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev ineblagovnih javnih dobrin.

OPERACIJA GEN_PAS (Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje)

OPERACIJA VTR_KOS (Košnja ni dovoljenja pred prvim avgustom; ohranjanje gnezdišč v travinjah ptice Kosec)

POVEZAVE:

 

7. Podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Odločba do pravice sredstev: 33110-232/2022

Projekt: Naložba v preureditev reje v hlevu B-Farma Duplica, posodobitev farme Zalog in farme Drnovo

Na farmi Duplica bomo v enem hlevu (B spodaj) zamenjali obogatene kletke za kokoši nesnice z voljerami. V drugih dveh hlevih s talno rejo (hlev št. 6 in št. 8) pa bomo zamenjali energetsko potraten sistem osvetljevanja, namestili nov krmilni sistem in nadgradili sistem ventilacije s sistemom energetske rekuperacije toplote. V podobnem obsegu kot v hlevih št. 6 in 8 na farmi Duplica, bomo izvedli tudi investicijo v dveh hlevih farme Drnovo in v osmih hlevih farme Zalog s tem, da bomo v Zalogu v celoti zamenjali tudi dotrajan sistem ventilacije. Ob namestitvi nove opreme bomo na vseh objektih namestili vso potrebno opremo za digitalizacijo vseh funkcij opreme in stalno komunikacijo s centralnimi službami družbe. Vse objekte, v katerih bomo menjali opremo nameravamo opremiti tudi s strešnimi fotovoltaičnimi elektrarnami. Od investicije si obetamo nadaljnjo možnost prodaje jajc iz hleva B spodaj, ki je trenutno ogrožena zaradi ukinitve trgovskih polic za jajca iz baterijske reje. Načrtovana nadomestitev obogatenih kletk z voljerami bo imela za rezultat količinsko manjšo proizvodnjo jedilnih jajc, vendar bo investicijski vložek opravičevala višja dodana vrednost jajc iz hlevske reje. Na račun namestitve energetskih rekuperatorjev toplote pričakujemo zmanjšano porabo plina za ogrevanje farme Zalog, nižje stroške za nastiljanje brskališč, izboljšane klimatske pogoje v hlevih ter posledično nižje pogine in boljšo proizvodnjo jedilnih jajc. Razen v posodobitev zastarele in dotrajane tehnološke opreme za vzrejo in rejo kokoši nesnic bo predložena investicija dodobra pripomogla k digitalizaciji in informatizaciji zootehničnih postopkov ter k varčevanju z energijo. Ob že omenjenem prihranku plina za ogrevanje, računamo tudi z znatnimi prihranki električne energije, zlasti iz naslova varčnejših sistemov osvetlitve in prezračevanja. Dodaten učinek pričakujemo iz naslova lastne proizvodnje električne energije, ki nam bo na obravnavanih enotah bistveno zmanjšala stroške za elektriko.

POVEZAVE:

 

8.Podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Odločba do pravice sredstev: 33110-730/2021

Projekt: Naložba v preureditev farme Mala Bukovica

Farma Mala Bukovica je namenjena vzreji v talni reji.

Staro in dotrajano tehnološko opremo bomo v vseh desetih etažah nadomestili z novo, sodobno tehnologijo. Novo opremo bodo predstavljale krmilne (veriga v krmilnem žlebu) in napajalne (kapalke) naprave, ter sistemi za osvetlitev (LED), za ogrevanje (plinski gorilci) in za prezračevanje  (prečno prezračevanje z delno frekvenčno reguliranimi ventilatorji).

Vso opremo bomo podredili sodobnemu računalniškemu nadzoru.

Investicija na farmi Mala Bukovica bo omogočila nadaljevanje vzrejnih aktivnosti, katerih prihodnost bi bila zaradi dotrajanosti in funkcionalne omejenosti ter nezanesljivosti sicer ogrožena.

Del investicije je tudi nakup mehanizacije (mulčer, nakladalnik, pometač, čistilnik), agregata ter izgradnja skladišča.

POVEZAVE: